Close

นายกฯยืนยันถกโผโยกย้ายตำรวจจบแล้วอุบชื่อ

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม ก.ตร. พิจารณาการแต่งตั้งตำรวจและโยกย้ายย้ำทุกตำแหน่งพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วหลังปฎิบัติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังการประชุมฯนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้มีหลายวาระด้วยกันทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา

ทั้งในเรื่องของการแต่งตั้งตำรวจและการโยกย้ายประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจและกฏของ ก.ตร. ทั้งหมด โดยพิจารณาในทุกประเด็นและทุกมิติ แต่ขณะยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในทุกตำแหน่ง เพราะต้องเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้ทันเวลา ก่อนวันที่ 15 กันยายนนี้ ส่วนรายละเอียดต่างๆ รวมถึงหลักการและเหตุผล มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นผู้นำองค์กร อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งทุกตำแหน่ง ได้มีการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วในวันนี้ จึงไม่จำเป็นต้องมีการประชุมอีก